Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling.

De 1-Zorgroute

Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Het OPP bespreken wij met de ouders. Iedere maand is er een groepsbespreking waarin bijzonderheden van de groep worden besproken. Minimaal twee keer per schooljaar bespreken we in de Commissie van Leerlingzorg (CvL) of de leerling nog op koers ligt met het uitstroomperspectief. Wij bespreken dit met ouders (paarse cirkel in de afbeelding).

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. De logopedist kan hulp vragen aan de senior logopedist. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in (blauwe cirkel op de afbeelding). De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de CvL. In deze commissie zitten de volgende personen.

 • Leerkracht
 • Logopedist
 • Intern begeleider
 • Gedragswetenschapper
 • Onderwijsassistent
 • Schoolmaatschappelijk werk en schoolarts op afroep
 • Teamleider

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling (oranje cirkel op de afbeelding).

Ontwikkelingsperspectief

In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP).

 • Leren leren.
 • Spraak/Taal.
 • Communicatieve redzaamheid.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

De individuele doelen staan omschreven in het handelingsdeel van het OPP. Dit is ook het gedeelte waarvoor ouders ondertekenen.