Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vervoer - aanvragen en vergoeding

Leerlingen die reizen met het openbaar vervoer, hebben in een aantal gevallen recht op een vergoeding van de reiskosten voor de leerlingen en één begeleider. In een aantal gevallen heeft de leerling recht op vervoer met een schoolbusje of taxi. Dit kan om één van de volgende redenen.

 

  • Reizen met het openbaar vervoer schaadt de gezondheid van de leerling.
  • De begeleiding van de leerling door een ouder leidt tot ernstige problemen in het gezin.
  • De reistijd met het openbaar vervoer duurt per enkele reis (inclusief de wachttijden) meer dan anderhalf uur.

 

In de praktijk hebben de meeste leerlingen recht op vervoer per schoolbusje of taxi.

 

Het gemeentebestuur van uw woonplaats regelt het leerlingenvervoer. U kunt het vervoer van en naar school aanvragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente waarin u woont. Het gemeentebestuur wint advies in bij de Commissie van Begeleiding van onze school en beslist daarna over de aanvraag. Dit duurt enkele weken. In de praktijk verleent het gemeentebestuur bijna altijd met terugwerkende kracht toestemming. De leerling kan dus al vlot na de aanvraag met het leerlingenvervoer mee.

Vervoer - taxipaspoort

Op onze school gebruiken wij het taxipaspoort voor leerlingen die gebruik maken van een taxi. Op dit paspoort staan belangrijke gegevens die de vervoerder moet weten. Denk hierbij aan het adres van de leerling en de school, telefonische bereikbaarheid, medicatie, stressfactoren, omgang in communicatie en gedrag van de leerling. Zo kan er bij bijzonderheden snel worden gehandeld. Alle leerlingen die gebruik maken van taxivervoer moeten dit paspoort zichtbaar aan hun tas hebben. U kunt het formulier downloaden op www.taxipaspoort.nl of opvragen op school. Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan Tilly Goldman, schoolassistent. Zij zorgt ervoor dat het paspoort in een mapje met een sleutelring aan de schooltas komt.

 

Het taxi-paspoort ziet er zo uit:

Vervoer - problemen

Bij problemen met het vervoer kunt u contact opnemen met de vervoerder. Levert dit geen verbetering op? Neem dan contact op met de afdeling Onderwijs van uw gemeente. Vindt u daar ook geen gehoor, dan raden wij u aan contact op te nemen met de ouderraad van de school of met oudervereniging FOSS/FODOK.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u op de website van de school (onze school/medezeggenschap/ouderraad). We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u op onderstaande button klikken.

 

 

Beschikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een noodnummer op te geven op school. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig doorgeeft aan school, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Wij weten ook graag de gegevens van de ziektekostenverzekeraar van uw kind. Jaarlijks vragen wij alle ouders/verzorgers persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen door te geven.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Lichamelijke opvoeding en gymkleding

Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, waarbij de vakleerkracht de gymlessen verzorgt. In de lessen streven we naar een optimale ontwikkeling van basisvaardigheden op het gebied van bewegen, sport en spel. Leerlingen nemen gymkleding mee naar school (turnpakje, broek, shirt, schoenen het liefst zonder veters). De school heeft een doucheprotocol (zie afspraken en regels). Dit betekent dat de leerlingen vanaf groep 3 verplicht douchen. Daarom vragen we u ook om een handdoek, douchegel, slippers en schoon ondergoed en sokken mee te geven. Indien de leerlingen deodorant willen gebruiken, dan alleen rollers en geen spuitbussen. Jongens en meisjes verkleden en douchen in gescheiden kleedkamers en doucheruimtes. Alle leerlingen douchen individueel.

 

Verder organiseren enthousiaste collega’s ieder jaar een zaalvoetbal- en zaalhockeycompetitie. De wedstrijden vinden plaats in de middagpauze. De leerlingen mogen hun eigen team samenstellen en de winnaars krijgen een mooie prijs. Ook worden er sportdagen georganiseerd en nemen we als school deel aan het project Special Heroes. Dit is een project waarbij voor de leerlingen een aantal sportinstuiven wordt georganiseerd.

Mobieltjes

We begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld op de fiets naar school komen. Tegenwoordig nemen steeds meer leerlingen een mobieltje mee naar school. We maken daar afspraken over. Regel is dat de mobieltjes uitgaan zodra de leerlingen op school komen. Het is op eigen risico om een mobiel mee te nemen naar school. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing of vernieling. Op onze school worden bij aanvang van de lessen de mobieltjes ingeleverd bij de groepsleerkracht. Dit staat beschreven in het internetprotocol, zie afspraken en regels.

Overblijven

De Auris Hildernisseschool stimuleert een gezonde levenswijze en wil een gezonde school zijn. In de ochtendpauze wordt er in alle groepen fruit gegeten. Dit fruit wordt van thuis meegegeven. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en nemen hun eigen brood en drinken mee. In alle groepen wordt er met de leerkracht of onderwijsassistent gegeten.

Schoolfotograaf

Eén keer per schooljaar komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf maakt van alle leerlingen een portretfoto en een groepsfoto. De datum waarop de fotograaf op school komt, wordt bekend gemaakt in de schoolkalender. Ook leest u dit in de nieuwsbrief.

Luizencontrole

Na iedere vakantie van meer dan een week worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit is omschreven in het luizenprotocol. Preventief gebruiken wij voor alle leerlingen luizenzakken. Jassen, mutsen, sjaals en handschoenen worden in deze zakken gedaan en opgehangen.

Schoolreis en schoolkamp

Alle kinderen gaan ieder jaar op schoolreis. Groep 7 en 8 gaan daarnaast nog op schoolkamp.

Spreekuren

Directie en medewerkers van de school zijn altijd te spreken. Wel is het handig om een afspraak te maken voor of na schooltijd. Tijdens de schooluren willen wij leerkrachten niet storen. Wij zijn het beste te bereiken voor schooltijd tussen 08.15 en 08.45 uur. Wij verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk na de lestijden te bellen. Wij storen de leerkrachten en logopedisten niet onder lestijden, uitgezonderd in spoedgevallen.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is, mag dit gevierd worden in de groep. We vinden het belangrijk dat er aandacht voor de verjaardag van de leerling is. Wij stimuleren gezonde traktaties. Vragen over traktaties kunt u stellen aan de groepsleerkracht.

Verkeersexamen

Jaarlijks wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen in groep 8.

Ontruimingsplannen en bedrijfsverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).