Ouders

Ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Contactmomenten over de resultaten van uw kind

Drie keer per jaar nodigen wij u uit om de vorderingen van uw kind te bespreken. U bespreekt deze met de leerkracht, de logopedist en eventueel andere betrokken medewerkers van de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het individueel handelingsplan van uw kind. Dit plan bespreken wij met u. Halverwege en aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Aan de hand van dit rapport, de CITO-resultaten en de evaluatie van het individueel handelingsplan kunt u met de leerkracht en andere medewerkers van de school de vorderingen van uw kind bespreken.

 

De leerling ontvangt voor de kerstvakantie en de zomervakantie een kindgericht rapport. Deze informatie is gericht aan de leerling en is ook informatief voor ouders.

Nieuwsbrieven

In plaats van de maandkalender werken we met Parro. Dit is een communicatiemiddel tussen school en ouders en verloopt via een mailadres.

De nieuwsbrieven die in de papieren versie worden uitgedeeld kunt u ook vinden onder het tabblad ‘Nieuws’ en ‘nieuwsbrieven’.

Kennismakingsmiddag

De volgende kennismakingsochtend is op vrijdag 30 juni 2023. Deze ochtend is van 09:30 uur tot 11:30 uur.

Parro

Parro is het communicatiemiddel tussen school en ouders. Via Parro ontvangt u brieven en mededelingen die uw kind betreffen. Aan ouders van nieuwe leerlingen wordt gevraagd om hun mailadres door te geven. Ouders zonder mailadres krijgen de brieven en mededelingen via de post of via de leerling.

Ouder themabijeenkomsten

De ouder themabijeenkomsten worden georganiseerd door gezinsgerichte behandeling.Ouders kunnen met elkaar in contact komen en elkaar informeren. Zij ontvangen via de school een uitnodiging. De themabijeenkomsten worden jaarlijks georganiseerd.

Informatie groep 8

Ouders van eindschoolverlaters krijgen in het begin van het schooljaar uitgebreide informatie over de hele procedure naar het vervolgonderwijs.

Inloopochtenden bij de jongste leerlingen

Voor de ouders van de jongste leerlingen is het mogelijk om een kijkje in de groep te nemen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Neem dan contact op met de leden van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad is er voor ouders en school. De raad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden. Ook bevordert de raad de contacten tussen ouders en school en behartigt zij de belangen van ouders en leerlingen. De ouderraad bestaat uit ouders en een aantal medewerkers van de school. Daarnaast zijn er hulpouders. Zij helpen op verzoek van de ouderraad bij activiteiten.

De ouderraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar over schoolzaken en mogelijke activiteiten. Activiteiten vermelden wij in de nieuwsbrief van de school of in de jaarkalender.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met 6 is het bedrag vastgesteld op € 65,00 en is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is € 40,00. Dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlilngen, zoals cadeautejes voor Sinterklaas, het Kerstfeest, materiaal voor podiumoptreden, excursies en nog veel meer.
  • De bijdrage voor het schoolreisje is € 25,00.

Voor groep 7 en 8 is het bedrag vastgesteld op € 110,00 en dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De algemene bijdrage is ook voor deze groepen € 40,00.
  • De bijdrage voor het schoolkamp is € 70,00.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.

Heeft u belangstelling in de ouderraad of wilt u zich opgeven als hulpouder? Neem dan contact op met mevrouw B. Wolferink, voorzitter van de ouderraad.