Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Algemene regels

 • Bij binnenkomst en bij het verlaten van de school gebruiken alle medewerkers het aanwezigheidsbord.
 • Leerkrachten en lesassistenten begeleiden hun groep naar de klas en naar buiten.
 • Leerlingen rennen niet in de gangen.
 • Het is stil in de gangen en op de trappen.
 • Medewerkers en leerlingen gebruiken de brandtrap alleen voor noodgevallen.
 • Leerkrachten en leerlingen begroeten elkaar bij het binnenkomen en naar huis gaan.
 • Leerlingen wassen na het buiten spelen en het gebruik van het toilet de handen.
 • Roken mag alleen in de daarvoor aangewezen ruimte. Op het plein geldt een rookverbod.

Ziekmeldingen

Is de leerling door ziekte afwezig, dan dient u dit, uitsluitend telefonisch, te melden vóór 08.45 uur. Komt de leerling door doktersbezoek te laat op school, licht de school hier dan van tevoren over in. Dit kan schriftelijk, via het contactschrift of telefonisch bij de administratie van de school. Zonder bericht van de ouder gaan wij uit van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont.

Omgang leerplicht

De leerplicht in Nederland geldt vanaf 5 jaar. Scholen zijn wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden van leerlingen die te laat op school komen en van leerlingen die verzuimen. Ondanks dat de leerlingen van 4 jaar nog niet leerplichtig zijn, registreren wij ook hun afwezigheid. De afdeling leerplicht van de gemeente heeft regelmatig contact met de school en stelt vragen over het verzuim. Alleen met een geldige reden mag verzuimd worden. Wij ondersteunen deze regels.

 

De regels in de praktijk:

 

 • Alle leerlingen moeten om 08.45 uur in de klas zijn. Alle lessen starten op deze tijd.
 • Afwezige leerlingen moeten vóór 08.45 uur zijn afgemeld.
 • Alleen bij gewichtige omstandigheden verlenen wij toestemming voor vrije dagen. Welke omstandigheden dit zijn, vindt u op het aanvraagformulier.
 • Wij geven geen toestemming voor verzuim voor extra vakantie buiten de schoolvakanties, tenzij ouders betrokken zijn bij seizoensarbeid.

 

Veelvuldige afwezigheid van leerlingen dienen wij door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon bij de Auris Hildernisseschool is Karen Lagerwerf. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 010 – 4135651.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover leest u op de website van Auris.

 

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Zieke medewerkers

Helaas worden ook leerkrachten ziek. Hiervoor gelden opeenvolgend de volgende manieren van vervanging.

 

 • Vervanging via een interne vervangingslijst. Wij vragen leerkrachten die niet voor een groep staan of zij kunnen vervangen of aan parttime werkende leerkrachten of zij een dag extra willen werken.
 • Vervanging via een externe vervangingslijst. Wij vragen leerkrachten van buitenaf om in te vallen. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht van een andere Auris-school zijn.
 • Inzet van klassenassistenten en/of (PABO) stagiaires. Dit gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid en onder de verantwoordelijkheid van de coördinator.
 • Wij kijken of een intern begeleider kan vervangen.
 • Is er geen vervanging van een leerkracht mogelijk, dan verdelen wij de leerlingen over de groepen, volgens een vaststaand “verdeelrooster”. De leerling komt dan zoveel mogelijk bij dezelfde leerkracht in de groep. Informatie over dit “verdeelrooster” kun je vragen aan de leerkracht.
 • Als uiterste oplossing vragen wij u om de leerling een dagje thuis te houden. Wij proberen dit te allen tijde te voorkomen. In sommige gevallen ontkomen wij niet aan deze oplossing (bijvoorbeeld bij een griepgolf). Wij benaderen u schriftelijk en zo mogelijk telefonisch hierover.

Sociale veiligheid en pestprotocol

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

De coördinatoren Sociale Veiligheid en Pestprotocol zijn Michelle Holst en Nasra Nasir.

 

De veiligheidscoördinator is Michelle Holst.

 

Aanpak van de ruzies en het pestgedrag in vier stappen

Stap 1:

Als leerlingen ruzie met elkaar hebben of elkaar pesten dan kijken wij eerst met hen of zij dit samen kunnen oplossen.

 

Stap 2:

Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.

 

Stap 3:

De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen of ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie consequenties).

 

Stap 4:

Bij herhaaldelijk ruzie- of pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest of ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie consequenties). Elke melding wordt op een incidentenformulier geregistreerd. Bij ernstige of meerdere meldingen brengen wij de ouders op de hoogte van het gedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.

 

Consequenties

Soms heeft de leerkracht het idee dat er sprake is van onderhuids pesten. In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen. De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het bij hem melden) en vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste.
De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De consequenties kennen een opbouw die je in 5 fases kunt indelen.

 

Fase 1:

De leerkracht haalt de pester (of gepeste) uit de situatie waarin gepest wordt en geeft een opdracht. Opdrachten kunnen zijn:

 

 • binnen blijven in de pauze,
 • een gesprek en eventueel bewustwording wat hij/zij het gepeste kind aandoet,
 • afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen.

 

Fase 2:

De leerkracht heeft een gesprek met de ouders als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. Dit kan gekoppeld zijn aan een gele kaart waardoor de pester een dag geschorst is.

 

Fase 3:

Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld via de

1-Zorgroute op school.

 

Fase 4:

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk op een andere school te plaatsen. Ook langdurige schorsing of verwijdering in extreme gevallen behoort tot de mogelijkheden. Dit vindt altijd in overleg met leerplicht plaats.

 

Klik hieronder voor het volledige pestprotocol.

Veiligheidscoördinator

Met de inwerkingtreding van de Wet Sociale Veiligheid op scholen, is de Auris Hildernisseschool verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen en medewerkers. In de wet staat:

 

 • Dat de school het sociaal veiligheidsbeleid moet uitvoeren
 • De school een aanspreekpunt heeft waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden
 • Dat er iemand in school is die het pestprotocol coördineert
 • Dat de beleving van veiligheid en welzijn van de leerlingen gevolgd moet worden. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school (Bron: Rijksoverheid).

 

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen. In eerste instantie is dat de leerkracht. Wanneer het pesten aanhoudt kunnen leerlingen, maar ook de ouders terecht bij het aanspreekpunt, de veiligheidscoördinator. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling en wanneer nodig de ouders op. Samen wordt de situatie in kaart gebracht en wordt er gekeken welke oplossingen er zijn om de pestsituatie op te lossen.

 

Op de Auris Hildernisseschool is het aanspreekpunt (veiligheidscoördinator) Michelle Holst. Wanneer er zaken spelen, kunt u bij haar terecht.

Protocol omgaan met agressie

Dit zijn de regels die wij samen met de leerlingen doornemen.

 

 • We luisteren naar elkaar.
 • We zijn aardig voor elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • We spelen leuk met elkaar.
 • We zeggen stop als we iets niet willen.
 • We gebruiken het stappenplan.
 • We zijn zuinig op onze spullen.
 • We lopen rustig in de school.
 • We blijven voor en na schooltijd achter de banken.

 

Hierbij horen de volgende stappen.

 

Stap 1:
In de klas luister je naar de juf of meester.

 

Stap 2:
Als het luisteren niet lukt, ga je naar een plek die de juf of meester aanwijst. Dit is een rustige plek op de gang of een plek in het lokaal van een andere groep.

 

Stap 3:
Je wordt rustig buiten de groep of in een ander lokaal.

 

Stap 4:
Als je weer rustig bent, bespreek je met de juf of meester het goede gedrag en laat je het goede gedrag zien in je eigen lokaal.

 

Stap 5:
Als het opnieuw niet lukt om goed gedrag te laten zien ga je naar de achtervang.

 

Stap 6:
Word je voor de tweede keer weggestuurd en lukt het niet om rustig te worden, dan kan de teamleider ervoor kiezen om je een gele kaart te geven. Een gele kaart betekent 1 dag naar huis.

 

Stap 7:
Als je niet kan worden opgehaald, blijf je deze dag buiten de groep. De volgende dag blijf je dan thuis.

 

Stap 8:
Als je in vijf dagen twee keer een gele kaart krijgt, dan wordt het een rode kaart. Een rode kaart betekent thuisblijven. Eerst gaan we praten met elkaar en nieuwe afspraken maken. Daarna mag je pas terug naar school.

 

Stap 9:
Bij twee rode kaarten kan de directie van de school besluiten om je niet meer toe te laten op onze school.

 

Klik hieronder voor het volledige protocol Omgaan met agressie:

Doucheprotocol

Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkom je ziektes en andere gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Ziektes, ontstekingen en infecties tasten de lichamelijke weerstand aan en zorgen ervoor dat de prestaties afnemen.
Op advies van de GGD is vanuit het oogpunt van algemene hygiëne op veel scholen de afgelopen jaren het douchen na de gymles als regel ingevoerd. De Auris Hildernisseschool hanteert deze regel ook. Na iedere gymles douchen de leerlingen verplicht. Dat geldt ook voor het laatste lesuur aan het einde van de dag. Dit vanwege de eenheid in het beleid en de gewenning bij leerlingen. Voor alle leerlingen zijn individuele af te sluiten douches beschikbaar.

 

De douches bevatten technische voorzieningen in verband met de preventie van legionellabesmetting. Daarop vindt ook controle plaats.

 

Mening deskundigen
Onder de deskundigen zijn er voor- en tegenstanders van het douchten na het gymmen. Deze meningen hebben wij meegewogen bij het samenstellen van dit protocol. Wij hebben de volgende punten meegewogen.

 

Persoonlijke belemmeringen

 

 • Schaamte.
 • Roddelen (pestgedrag) over uiterlijke kenmerken.
 • Controle door leerkracht.
 • Fysieke ongemakken (bijvoorbeeld huidaandoeningen of voetschimmel).
 • Religie.

 

Hygiënische ongemakken

 

 • Zweet.
 • Stank.
 • Hygiënische staat van de douche (schoonmaak, voorzorgsmaatregelen legionella).

 

Efficiënt gebruik van tijd

 

 • Douchen kost extra tijd?
 • Aantal douches is van belang.

 

Consequenties niet navolgen regels

 

 • Wij hanteren dezelfde consequenties als voor het naleven van afspraken en regels in de klas.

 

Protocol

 

 • Voor het douchen en omkleden en naar de klas verplaatsen rekenen wij 15 minuten.
 • Leerlingen vanaf groep 3 douchen allemaal en drogen zich af.
 • Alle leerlingen hebben een handdoek en het liefst douchegel, slippers, schoon ondergoed en schone sokken bij zich.
 • Indien de leerlingen deodorant willen gebruiken, dan alleen rollers en geen spuitbussen.
 • Jongens en meisjes verkleden en douchen in gescheiden kleedkamers en doucheruimtes. Alle leerlingen douchen in individuele douches.
 • Leerkrachten zijn terughoudend in het betreden van de kleed/doucheruimten. Zij realiseren zich dat zij in een kwetsbare positie verkeren.
 • Alle leerlingen mogen zich aan- en uitkleden in hun eigen individuele douche. De leerkracht houdt toezicht op de kleedkamers.
 • Bij calamiteiten of onrust wordt eerst op de deur geklopt en geven de leerkrachten aan dat ze naar binnen komen. De leerlingen kunnen dan eventueel een handdoek voor doen. Vervolgens gaan de leerkrachten naar binnen.
 • Eén douchehokje wordt door één leerling tegelijkertijd gebruikt.

 

Uitzonderingen
Uit uitspraak 05.114 van de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs blijkt dat verplicht naakt douchen een mogelijke aantasting van de lichamelijke integriteit kan zijn. Om die reden is het toegestaan dat een leerling doucht in een onderbroek.

 

Slechts om belangrijke redenen wordt van het verplicht douchen en de overige regels afgeweken.
Deze redenen kunnen medisch van aard zijn, maar ook principiële redenen of redenen op grond van religie kunnen tot ontheffing leiden. Een schriftelijk verzoek van de ouders gericht aan de schoolleiding is daarbij noodzakelijk. Beoordeling vindt plaats door de schoolleiding, die de ouders daarover heeft gehoord. Ontheffing van de verplichting tot douchen wordt door de schoolleiding kenbaar gemaakt aan de groepsleerkracht. Bij een incidenteel verzoek tot ontheffing (vooral vanwege een medische reden) geven de ouders het kind een briefje mee om aan de groepsleerkracht te geven.

Medicatieprotocol

Regelmatig vragen ouders ons om medicijnen toe te dienen aan leerlingen tijdens een schooldag. Wij hebben hier richtlijnen voor opgesteld.

 

 • De school dient alleen medicijnen toe die zijn voorgeschreven door een arts (kinderarts/psychiater).
 • Ouders dienen schriftelijk een verzoek in bij de school. Het formulier kunt u opvragen bij de school. Op deze verklaring geven de ouders aan op welke tijdstippen de leerkracht de medicijnen moet geven. Bij de ouders ligt de verantwoordelijkheid om de school van de juiste informatie over medicijngebruik te voorzien. Dit dient ook duidelijk zichtbaar te zijn op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter (naam leerling/toedieningsvoorschrift, naam arts). Zonder ondertekende verklaring dient de school geen medicijnen toe.
 • De ouder zorgt voor tijdige aanlevering van de medicijnen.
 • De leerkracht controleert het opschrift van het etiket op de medicijnen en zorgt voor inname.
 • De school dient alleen medicijnen toe die via de mond moeten worden ingenomen. Bij een verzoek om medicijnen anaal of via injecties toe te dienen, vindt overleg plaats met het management van de school. Wij kijken dan welke oplossingen er zijn.
 • Bij hoofdpijnklachten dient de school geen paracetamol toe. Wij verzoeken ouders om de leerling op te halen. Dit is het advies van de schoolarts in verband met risico’s op een allergische reactie en aansprakelijkheid.
 • Bij een (tijdelijke) levensbedreigende situatie bellen wij altijd 112. De hulpverlener van 112 bepaalt welke acties de school moet of mag nemen. Hij bepaalt ook of een ambulance nodig is. Het management van de school wordt altijd op de hoogte gebracht als 112 wordt gebeld.

Internetprotocol

Internet en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Omdat het gebruik ervan alleen maar toe neemt, hebben we regels opgesteld die gaan over internetgebruik op school.

 

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen spelen en sporten, kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister erop plakken voldoende. Als wij vinden dat een huisarts uw kind moet zien, bellen wij u op. Bij toelating krijgt u een formulier waarop u de belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is de verantwoording van de ouders om wijzigingen door te geven. Wij maken gebruik van een medicatieprotocol. Wij registreren ongevallen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Stagiaires

Op onze school werken regelmatig stagiaires. Vaak zijn dit studenten voor de opleiding voor leerkracht, logopedie of onderwijsassistent. Zij tekenen een verklaring voor de omgang met vertrouwelijke gegevens en moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen.

Rookbeleid

Onze school is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten het schoolplein en buiten het zicht van de leerlingen. Voor medewerkers is er een rookzone gemaakt. Op het plein wordt niet gerookt.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Regeling bij lesuitval

Zie stuk over zieke medewerkers.

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.