Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de hoge rapportcijfers door ouders en leerlingen. Ouders worden goed meegenomen in de ontwikkeling van hun kind (OPP). Er is hoge waardering voor de uitleg van leraren. De school kan nog groeien in het leerlingen beter leren omgaan met hun beperking (weten wat TOS is, het waarom van begeleiding uitleggen). Verder kan het contact met ouders geïntensiveerd worden om ouders meer te nemen (OPP, toelichten passend onderwijs: verduidelijken uitstroom, doelen onderwijs, entree 3.0, mediawijsheid).

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Meer aandacht besteden aan psycho-educatie aan leerlingen en hun ouders, dit kan bijvoorbeeld door (nog meer) invulling geven aan de WereldTOSdag en aan de ervaar TOS circuits. TOS en de gevolgen van TOS voor de leerling worden meegenomen in het programma van De Vreedzame School.
  • In de ouderruimte worden taalcursussen verzorgd, voor het schooljaar 2022-2023 staan thema bijeenkomsten gepland. Deze zullen ingaan op wat TOS voor een kind betekent, hoe kunnen ouders de taalontwikkeling stimuleren en op opvoedkundige onderwerpen. Ook de cursussen van het Auris cursuscentrum sluiten hierbij aan en worden in de ouderruimte aangeboden.
  • De methode “Teach like a Champion” geeft de leerkrachten handvatten om de betrokkenheid en de werkhouding van leerlingen te verbeteren. Alle leerkrachten krijgen een hernieuwde training.
  • Door meer uitleg te geven over de inhoud van het OPP, door het visueel maken van de zorgroutes en de uitstroomperspectieven kan de school ouders (nog meer) meenemen in de onderwijsbehoeften van leerlingen, zoals deze beschreven staan in het OPP en in het passend onderwijs voor hun kind.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Hildernisseschool voelen zich veilig op school. Ten opzichte van vorig jaar is de sociale veiligheid iets toegenomen.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen

De resultaten laten zien dat jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school.

De school is trots op het veilige klimaat in de groepen en op het schoolplein. We zien dat de leerlingen steeds weerbaarder worden en beter kunnen omgaan met conflicten. In de lessen van De Vreedzame School wordt blijvend aandacht gegeven aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze groep en onze omgeving.

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn een aantal actiepunten geformuleerd:

  • in het schooljaar 2022-2023 starten we met trainingen voor leerling mediatoren. De mediatoren zijn leerlingen van groep 7 en 8 die zullen bemiddelen bij conflicten op het schoolplein, vanzelfsprekend onder supervisie van de leerkrachten
  • De leerlingenraad wordt ook volgend jaar actief betrokken bij het reilen en zeilen in de school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 55 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 36 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 91% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 15 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste deel van de leerlingen (27%) is vertrokken naar het vso arbeid/praktijkgericht onderwijs en het praktijkonderwijs. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo-niveau of hoger. Dat streven is dit jaar (met 26%) niet behaald. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroomniveau de school al eerder.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 75% van de einduitstroom-leerlingen (ESV) uitgestroomd volgens het uitstroomperspectief van twee jaar eerder. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren niet gehaald.

 

Er waren 12 ESV leerlingen, waarvan we bij 3 leerlingen hoog hebben ingezet. Helaas is het bij deze leerlingen niet gelukt om ze uit te laten stromen op dit hoge niveau.

 

De ambitie van 90 % blijft gehandhaafd.

* Dit schooljaar is de tussenduitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 95% van de leerlingen  weten we dat zij bestendigd zijn. Het is ons weer gelukt om alle scholen te benaderen, ondanks de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Bij 4% van de leerlingen is de bestemming onbekend, dit zijn leerlingen die naar het buitenland zijn verhuisd.

 

De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

Conclusies en actiepunten

 

– Conclusies:

 

We zijn trots op de uitstroombestemmingen naar het regulier onderwijs. We hebben jaarlijks een grote uitstroom van leerlingen. Deze leerlingen stromen gedurende het gehele jaar uit, We wachten niet op een vakantiemoment, maar laten de leerling overstappen in overleg met de ouders en de ontvangende school.

 

We zijn een ambitieuze excellente school  en zetten ook ambitieus in op uitstroom volgens het OPP. Vanaf groep 6 zetten we de uitstroom zoveel mogelijk vast.  Hierin worden de leerlingen ook meegenomen. Bij de evaluatie CvL besprekingen zitten leerlingen en ouders aan tafel bij de CvL. Dit doen we al vanaf groep 1.

 

De intern begeleiders bellen de ontvangende scholen en vragen door op mogelijke oorzaken van een niet bestendiging. Hiermee kunnen we het schooladvies nog beter afstemmen.

 

Ieder jaar evalueren we de groepsbespreking en CvL besprekingen en kijken we waar we kunnen verbeteren. Binnen de CvL heeft ieder lid zijn eigen professionele rol. Zo is de leerling goed in beeld vanuit ieders expertise. Het doel van de CvL groepsbesprekingen is om vanuit verschillende disciplines te kijken of de leerling nog intensief cluster 2 onderwijs nodig heeft. Daarbij staat de onderwijsbehoefte van iedere leerling centraal.  Er wordt ook uitgesproken en genoteerd in het OPP wanneer de verwachting is dat de leerling uit gaat stromen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen de groep en het team.

Vanuit de evaluatie in de groep worden er groepsdoelen opgesteld voor de komende periode. Individuele doelen worden opgenomen in het OPP van de leerling.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Veel scores van de Hildernisseschool liggen onder het gemiddelde van Auris. Naar aanleiding van deze resultaten wordt onderzocht hoe dit kan en wat de oorzaken zijn. Deels is dit jaar iets mis gegaan met de aangeleverde gegevens waardoor de resultaten negatiever zijn uitgevallen. Daarnaast is ook de samenstelling van onze leerlingen de laatste tijd veel veranderd.

Voor rekenen is ingezet op het structureel oefenen van verhaalsommen. Voor onze leerlingen is de taligheid van de rekentoets vaak een struikelblok. Daarnaast is de didactiek onder de loep genomen onder begeleiding van een rekenspecialist, dit traject zal volgend schooljaar doorlopen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2018.

De interne auditoren hebben een school gezien met een zeer aangename sfeer die een transparante en professionele attitude heeft. Het team bestaat uit een gemêleerd  gezelschap die op een positieve manier kritisch aan elkaar gewaagd is. De gesproken leerlingen ontvingen een toverstokje en kregen de mogelijkheid om de school te veranderen. De leerlingen kwamen niet verder dan verbeteringen voor het opleuken van het voorplein. De school is in hun ogen eigenlijk perfect. Ook gaven de leerlingen het rapportcijfer 1.000.000 wat eigenlijk nog hoger zou moeten zijn.

De gesproken ouders zijn unaniem tevreden. Er is een nieuwjaarsborrel en informatiemiddag ter introductie van het nieuwe schooljaar waarbij over en weer kennisgemaakt wordt en ouders worden betrokken bij het de doelen voor de komende periode.

De Auris Hildernisseschool is volgens de auditoren met recht een excellente school, waar van je zou willen dat iedere leerling de mogelijkheid zou hebben om op deze school te mogen leren!

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen, daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.

Alle professionals worden op een aantal gebieden geschoold: 21e eeuwse vaardigheden, met daarbij een verdieping middels het concept Thinking For Learning, vanuit Nivoz wordt Pedagogisch tact ingezet voor de start van het schooljaar, dit krijgt ieder jaar een vervolg. Daarnaast zijn alle professionals ook geschoold voor ‘Met Woorden in de Weer’, gebarenscholing, Denkkracht en Teach like a Champion.

Vanuit de Rotterdamse Lerarenbeurs kiezen alle professionals zelf een training, opleiding of cursus vanuit hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Voorbeelden van gekozen scholingen zijn: Opleiding Kindercoach, Opleiding Rots en Water, Geef me de vijf Basiscursus logopedie, Klinisch redeneren voor gedragswetenschappers, Spelen met ontwikkelingsbouwstenen, Bewegend leren, Rekenproblemen en dyscalculie, Werkdruk verminderen, Kinderbrein en bewegen en Ontwikkeling van kleuters.