Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van 2017 zijn een aantal acties ondernomen. Zo is een leerlingenraad ingezet en wordt daar het thema veiligheid besproken, de protocollen zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij medewerkers, de afname van de logopedische testen is aangepast en het OPP is vereenvoudigd in Eduscope. Mentorgesprekken zijn ingezet, de looproute   wordt uitgevoerd in alle groepen en evaluatie vindt regelmatig plaats. Tot slot wordt de schoolmaatschappelijk werker betrokken bij de kennismaking en wordt het OPP 1x per jaar door de CvL met ouders besproken.

In het onderzoek van 2019 komt naar voren dat de school, leerlingen goed leert omgaan met hun beperking. Het OPP begrijpelijker is opgesteld en leraren het OPP goed uitleggen. Daarnaast wordt de goede en veilige sfeer op de school aangehaald en wordt ook de communicatie door iedereen als goed ervaren. De school benadert ouders als partners.

Naar aanleiding van de huidige resultaten zijn eveneens actiepunten opgesteld:

 • Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt in de eerste zes weken, het thema “wij zijn aardig voor elkaar” besproken.
 • Mediawijsheid als thema in de klas bespreken, gericht op preventie en grenzen aangeven, vanaf groep 5 tot en met groep 8.
 • Het onderwerp mediawijsheid agenderen voor een ouderraad/oudertafelgesprek.
 • Met ouders in overleg over wensen met betrekking tot gezamenlijk doelen formuleren, dit ook bespreken in het team.
 • In een bouwvergadering “samenwerkend leren” en samenwerken bespreken.
 • Thema groepsvorming bespreken 2x per jaar in een bouwvergadering bij de start van de school en halverwege het jaar.
 • Entree 3.0 bespreken met alle functiegroepen in het team. Loop tijd van maart tot juli 2019.
 • Overleg met leerlingenraad over het niet durven te zeggen wat er aan de hand is in de klas bij incidenten.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen van onze school voelen zich veilig. Het ervaren veiligheidsgevoel is zelfs ten opzichte van vorig jaar nog wat gestegen. Daarnaast geeft de meting bij jonge leerlingen aan dat zij zich erg veilig voelen. Vorig jaar zijn is een aantal actiepunten opgesteld gericht op veiligheid. Deze hadden betrekking op mediawijsheid, samenwerkend leren, groepsvorming, thema’s in de klas en overleg met de leerlingenraad. Het doel van deze actiepunten was het gelijk houden of zelfs verhogen van het gevoel van veiligheid. Zoals te zien is aan de resultaten heeft dat ook gewerkt.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 55 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 36 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 91% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 19 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste deel van de leerlingen (43%) is uitgestroomd naar het vmbo bbl + kbl. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo-niveau of hoger. Dat streven is dit jaar (met 58%) niet behaald. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroomniveau de school al eerder.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 100% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het uitstroomperspectief van twee jaar eerder. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar, net als vorig jaar, ruim behaald.

* Dit schooljaar is alleen de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 95% van de leerlingen  weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 4% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Van 1% van de leerlingen weten we dat zij niet bestendigd zijn. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: We hebben in de afgelopen jaren meestal 100% bestendiging gerealiseerd, dat is dit jaar niet helemaal gerealiseerd omdat leerlingen die naar het buitenland verhuizen als niet bestendigd worden beschouwd. De hoge percentages geven aan dat wij een goede inschatting maken over de uitstroom van onze leerlingen. We hebben daarnaast een grote uitstroom naar regulier onderwijs, waaronder ook het speciaal basisonderwijs valt.

 

Actiepunten: De intern begeleiders bellen de ontvangende scholen en vragen door op mogelijke oorzaken van een niet-bestendiging. Hiermee kunnen we het schooladvies nog beter afstemmen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen de groep en het team.

Vanuit de evaluatie in de groep worden er groepsdoelen opgesteld voor de komende periode. Individuele doelen worden opgenomen in het OPP van de leerling.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2018 is onze school voor het laatst beoordeeld, met een goed. Daarnaast heeft Auris Hildernisseschool het Predicaat Excellente School ontvangen. Dit houdt in dat de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze. De jury is onder de indruk van het heldere excellentieprofiel waarbij opvalt dat er vanaf 2015 een duidelijke ontwikkelingslijn ligt vanuit de voorgaande excellentieprofielen van de 1-zorgroute en het professionaliseringbeleid naar ouderbetrokkenheid.

De jury is daarnaast onder de indruk van de inzet en betrokkenheid waarmee het team de Hildernisseschool het excellentieprofiel realiseert en kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere scholen.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van de Hildernisseschool weer.

Veel scores van de Hildernisseschool liggen onder het gemiddelde van Auris. Naar aanleiding van deze resultaten wordt onderzocht hoe dit kan en wat de oorzaken zijn. Deels is dit jaar iets mis gegaan met de aangeleverde gegevens waardoor de resultaten negatiever zijn uitgevallen. Daarnaast is ook de samenstelling van onze leerlingen de laatste tijd veel veranderd.

Voor rekenen is ingezet op het structureel oefenen van verhaalsommen. Voor onze leerlingen is de taligheid van de rekentoets vaak een struikelblok. Daarnaast is de didactiek onder de loep genomen onder begeleiding van een rekenspecialist, dit traject zal volgend schooljaar doorlopen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2018.

De interne auditoren hebben een school gezien met een zeer aangename sfeer die een transparante en professionele attitude heeft. Het team bestaat uit een gemêleerd  gezelschap die op een positieve manier kritisch aan elkaar gewaagd is. De gesproken leerlingen ontvingen een toverstokje en kregen de mogelijkheid om de school te veranderen. De leerlingen kwamen niet verder dan verbeteringen voor het opleuken van het voorplein. De school is in hun ogen eigenlijk perfect. Ook gaven de leerlingen het rapportcijfer 1.000.000 wat eigenlijk nog hoger zou moeten zijn.

De gesproken ouders zijn unaniem tevreden. Er is een nieuwjaarsborrel en informatiemiddag ter introductie van het nieuwe schooljaar waarbij over en weer kennisgemaakt wordt en ouders worden betrokken bij het de doelen voor de komende periode.

De Auris Hildernisseschool is volgens de auditoren met recht een excellente school, waar van je zou willen dat iedere leerling de mogelijkheid zou hebben om op deze school te mogen leren!

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen, daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.

Alle professionals worden op een aantal gebieden geschoold: 21e eeuwse vaardigheden, met daarbij een verdieping middels het concept Thinking For Learning, vanuit Nivoz wordt Pedagogisch tact ingezet voor de start van het schooljaar, dit krijgt ieder jaar een vervolg. Daarnaast zijn alle professionals ook geschoold voor ‘Met Woorden in de Weer’, gebarenscholing, Denkkracht en Teach like a Champion.

Vanuit de Rotterdamse Lerarenbeurs kiezen alle professionals zelf een training, opleiding of cursus vanuit hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Voorbeelden van gekozen scholingen zijn: Opleiding Kindercoach, Opleiding Rots en Water, Geef me de vijf Basiscursus logopedie, Klinisch redeneren voor gedragswetenschappers, Spelen met ontwikkelingsbouwstenen, Bewegend leren, Rekenproblemen en dyscalculie, Werkdruk verminderen, Kinderbrein en bewegen en Ontwikkeling van kleuters.