Toetsen en testen

Eindschoolverlaters

In november nemen wij het Drempelonderzoek af bij alle eindschoolverlaters.

Logopedie

De logopedisten testen jaarlijks alle leerlingen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Deze resultaten nemen wij mee in het logopedisch handelingsplan.

Methode-gebonden toetsen

Voor de vakken taal, lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen, wereldoriƫntatie en verkeer nemen wij methode-gebonden toetsen af. De leerkrachten nemen deze toetsen regelmatig af om te controleren of leerlingen de leerstof beheersen.

Methode-onafhankelijke toetsen

Wij toetsen de schoolvorderingen twee maal per jaar volgens de toetskalender. Bij de jongste leerlingen toetsen we de lees- en rekenvoorwaarden in januari en juni. Vanaf groep 3 gebruiken we de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem voor speciaal onderwijs. Met behulp van deze toetsen kijken we naar de vooruitgang van leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Deze toetsresultaten vergelijken we met de landelijke normering van het reguliere basisonderwijs. Na elke toetsperiode evalueren de intern begeleider en de groepsleerkracht de toetsresultaten. Deze resultaten bespreken wij met ouders op de ouderavonden.

SCOL

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen meten wij met het leerlingvolgsysteem SCOL. Vanuit deze scores beschrijven wij de doelen in het individuele handelingsplan van het ontwikkelingsperspectief (OPP). De resultaten van de observaties vullen wij in oktober en mei in in SCOL.