Auris Hildernisseschool Aurislogo

Informatie over schoolverlaters en onderwijsopbrengsten

Overgang naar voortgezet onderwijs
Tijdens de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders informatie over een eventuele overgang naar het voorgezet (speciaal) onderwijs. De school verzamelt zoveel mogelijk gegevens over de vorderingen van de leerling. Dit doet zij in de eerste helft van het schooljaar waarin een leerling 12 jaar wordt. De Commissie van Begeleiding van de Auris Hildernisseschool beoordeelt de vorderingen en stelt een advies op. Dit advies bespreekt de school met de ouders. De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs ontvangt alle informatie die nodig is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ouders geven hier schriftelijk toestemming voor.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 60% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs.

Wij stellen ons als norm om bij de leerlingen die tussentijds uitstromen minimaal 60% uit te laten stromen naar een vorm van regilier Onderwijs. Deze norm is afgelopen schooljaar net niet gehaald. We ervaren dat er toch leerlingen aangemeld worden voor ons onderwijs, waarvan we daarna met ouders moeten constateren dat ze beter op hun plek zijn in een ander cluster. We hebben dit aandachtspunt al meegenomen in onze besprekingen met de samenwerkingsverbanden en onze CVO.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 50% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger. 

In schooljaar 2013-2014 is 48% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2014-2015 lag dit percentage op 75%. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 80%.

Eind schooljaar 2016-2017 zijn er 22 leerlingen vanuit groep 8 uitgestroomd naar vervolgonderwijs. Hieronder geven wij aan naar welk vervolgonderwijs ze zijn uitgestroomd en of ze het uitstroomadvies dat wij met ouders en hen in groep 6 hebben besproken ook gevolgd zijn. De Auris Hildernisseschool streeft ernaar dat we vanaf groep 6 een goed uitstroomadvies vaststellen en werken ernaar dat de leerlingen zo op een juiste plek terecht komen die bij hen past. We stellen vanaf groep 6 de norm dat we > (of gelijk aan) 90 % op of boven het niveau behalen van het in groep 6 gegeven uitstroomadvies.

Schooljaar 2016 - 2017

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 52 van de 55 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 95%. Bij 3 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 42 van de 44 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 95%. Bij 2 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%. 

Van de 37 leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 5 leerlingen onbekend waar de leerlingen naar toe zijn gegaan in verband met verhuizing naar het buitenland.  Bij 32 leerlingen is er sprake van bestendiging. Deze leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.