Auris Hildernisseschool Aurislogo

Toetsen en testen

Eindschoolverlaters
In november nemen wij het Drempelonderzoek af bij alle eindschoolverlaters.

Logopedie
De logopedisten testen jaarlijks alle leerlingen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Deze resultaten nemen wij mee in het logopedisch handelingsplan.

Methode-gebonden toetsen
Voor de vakken taal, lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en verkeer nemen wij methode-gebonden toetsen af. De leerkrachten nemen deze toetsen regelmatig af om te controleren of leerlingen de leerstof beheersen.

Methode-onafhankelijke toetsen
Wij toetsen de schoolvorderingen twee maal per jaar volgens de toetskalender. Bij de jongste leerlingen toetsen we de lees- en rekenvoorwaarden in januari en juni. Vanaf groep 3 gebruiken we de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem voor speciaal onderwijs. Met behulp van deze toetsen kijken we naar de vooruitgang van leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Deze toetsresultaten vergelijken we met de landelijke normering van het reguliere basisonderwijs. Na elke toetsperiode evalueren de intern begeleider en de groepsleerkracht de toetsresultaten. Deze resultaten bespreken wij met ouders op de ouderavonden.

SCOL
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen meten wij met het leerlingvolgsysteem SCOL. Vanuit deze scores beschrijven wij de doelen in het individuele handelingsplan van het ontwikkelingsperspectief (OPP). De resultaten van de observaties vullen wij in oktober en mei in in SCOL.

Lees hier meer over de resultaten rondom toetsen op het gebied van sociaal-emotionele vorming en veiligheid op de Auris Hildernisseschool.

 • Gastvrij welkom
 • Gastvrij welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris Hildernisseschool. Ook hun ouders zijn welkom. Wij hebben regelmatig ouderinloopmiddagen en tijdens activiteiten waarbij ouders in de school zijn, organiseert de ouderraad een oudercafé. Voor ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en rondleidingen.

 • Talenten benutten
 • Talenten benutten

  De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in het groepsgebeuren als tutorlezen, spreekbeurten en debatten. Daarnaast organiseren wij activiteiten als een voorleeswedstrijd, musical en podiumoptreden.

 • Structuur
 • Structuur

  De school heeft een prikkelarme leeromgeving. het klassenmanagement in de groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele ondersteuning, time timer en dagritme.

 • Uitdagend
 • Uitdagend

  De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

 • Totale communicatie
 • Totale communicatie

  Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei activiteiten. Wij maken gebruik van de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) en Totale Communicatie. De school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, vingerspelling, mimiek, kijken/gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto’s en lezen.